JOLANTA ZAWADZKA 

Somatic Psychology, Embodied Psychotherapy